Niezależny Podmiot Zarządzający (Independent Management Entity)

Warunki zawierania z uprawnionymi i wypowiadania umów o zarządzanie ich prawami

Faded Media Sp. z o. o. zawiera z uprawnionymi umowy na czas określony lub nieokreślony.

Link do wzoru standardowej umowy licencyjnej
Link do spisku utworow muzycznych zarządzanych przez Faded Media Sp. z o.o.

Standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami

Podmiot pobiera wynagrodzenie uzależnione od powierzchi nagłaśnianej licencjobiorcy. Stawki wraz ze zniżkami dostępne są na stronie cen.

Zasady podziału przychodów z praw między uprawionymi

Uprawniony otrzymuje przynależny mu udział w opłatach licencyjnych pobieranych od każdego utworu muzycznego, w którym uprawniony uczestniczy na każdym obszarze i rynku (według udziału w rynku), albo w stałej kwocie ustalonej w umowie.

Procent pobranych opłat licencyjnych jest zatrzymywany przez Faded Media Sp. z o.o., jednak nie ma innych potrąceń od przychodów. Faded Media Sp. z o.o. rozdziela kwoty należne uprawnionym nie później niż 60 dni po zakończeniu każdego roku, w którym pobierane są opłaty licencyjne.

Rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać

Faded Media Sp. z o.o. zarządza utworami muzycznymi oraz utworamy wideo (teledyski, klipy muzyczni).

Pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami

Pola eksploatacji dotyczą: Zwielokrotniania Utworów, włączania Utworów do jednego lub więcej Zbiorów, Zwielokrotniania Utworów w postaci włączonej do Zbiorów, kopiowania, przesyłania i publicznego odtwarzania Utworów i Zbiorów, dostarczania jednocześnie z niezsynchronizowanymi obrazami wizualnymi, oraz w inny sposób korzystania z Utworów w całości lub w dowolnej części w lokalach handlowych, samolotach i innych środkach transportu, a także wszelkie inne niezbędne prawa pokrewne (zwane również prawami sąsiednimi) niezbędnymi do korzystania z Utworów i Zbiorów na jednym lub większej liczbie urządzeń lub na dowolnym nośniku niestrumieniowym znanym obecnie (włączając CD, DVD Blu Ray, pendrive oraz pliki komputerowe) lub stworzonym w przyszłości.

Kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać

Faded Media Sp. z o.o. zarządza prawami powierzonymi przez artystów, kompozytorów, producentów, autorów tekstów, wykonawców muzycznych, autorow wideo/teledyskow, producentow wideo/teledyskow.

Terytorium, na którym będzie wykonywana działalność

Cały świat.

Posiadanie tytułu prawnego do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, Art. 114 2)

Umowy licencyjne od innych podmiotów zarządzających i umowy bezpośrednie od uprawnionych.