NIEZALEŻNY PODMIOT ZARZĄDZAJĄCY
(Independent Management Entity)

Warunki zawierania z uprawnionymi i wypowiadania umów o zarządzanie ich prawami

Faded Media Sp. z o. o. zawiera z uprawnionymi umowy na czas określony lub nieokreślony.

Umowa może zostać rozwiązana przez Licencjodawcę na piśmie ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach:

1) Licencjobiorca nie zapłacił w terminie jakichkolwiek płatności należnych Licencjodawcy od Licencjobiorcy na podstawie niniejszej Umowy i nie naprawił tego naruszenia w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Licencjodawcę, nie dłuższym niż 3 (trzy) dni;
2) Licencjobiorca korzysta z Licencji niezgodnie z postanowieniami Umowy, w tym w sposób wykraczający poza zakres Licencji i nie naprawił tego naruszenia w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Licencjodawcę, nie dłuższym niż 7 (siedem) dni;
3) Licencjobiorca nie zaprzestał korzystania z Utworu lub nie spowodował zaprzestania korzystania z Utworu przez jego Klientów, co do którego otrzymał od Licencjodawcy informację, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Link do wzoru standardowej umowy licencyjnej z Licensjobiorca
Link do spisku utworów muzycznych zarządzanych przez Faded Media Sp. z o.o.
Link do wzoru standardowej umowy licencyjnej z uprawionymi

Standardowe stosowane stawki wynagrodzeń, łącznie ze zniżkami

Podmiot pobiera wynagrodzenie uzależnione od powierzchni nagłaśnianej licencjobiorcy. Stawki wraz ze zniżkami dostępne są na stronie cen.

Zasady podziału przychodów z praw między uprawionymi

Uprawniony otrzymuje przynależny mu udział w opłatach licencyjnych pobieranych od każdego utworu muzycznego, w którym uprawniony uczestniczy na każdym obszarze i rynku (według udziału w rynku), albo w stałej kwocie ustalonej w umowie.

Procent pobranych opłat licencyjnych jest zatrzymywany przez Faded Media Sp. z o.o., jednak nie ma innych potrąceń od przychodów. Faded Media Sp. z o.o. rozdziela kwoty należne uprawnionym nie później niż 60 dni po zakończeniu każdego roku, w którym pobierane są opłaty licencyjne.

Rodzaje utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, do których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać

Faded Media Sp. z o.o. zarządza prawami do:
– Utworów muzycznych i słowno-muzycznych;
– Utworów audiowizualnych (teledysków);
– artystycznych wykonań dotyczących powyższych Utworów;
– fonogramów oraz wideogramów dotyczących powyższych Utworów;

Pola eksploatacji, na których niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać prawami

Publiczne odtwarzanie Utworów i zbiorów Utworów, a w przypadku Utworów audiowizualnych również wyświetlanie, udostępnionych w formie strumieniowej transmisji danych na dowolne urządzenia lub na dowolnych nośnikach, rozpowszechnianie Utworów i zbiorów Utworów w formie udostępniania przez strumieniową transmisję danych na dowolne urządzenia lub na dowolnych nośnikach w celu publicznego odtwarzania Utworów i zbiorów Utworów z tych urządzeń lub nośników, a w przypadku Utworów audiowizualnych również wyświetlanie, w tym korzystanie w powyższym zakresie i celu z Utworów, w tym włączonych w zbiory, w następujący sposób:
– włączanie Utworów do jednego lub więcej zbiorów;
– utrwalanie i zwielokrotnianie każdą techniką, w tym techniką cyfrową;
– wprowadzanie do pamięci komputera, serwera lub sieci informatycznych;
– publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w czasie i miejscu przez niego wybranym;
– publiczne udostępnianie w formie strumieniowej transmisji danych na dowolne urządzenia,
– publiczne udostępnianie na dowolnych nośnikach;
– publiczne odtwarzanie lub, w przypadku utworów audiowizualnych także wyświetlanie, Utworów dostarczonych w formie strumieniowej transmisji danych lub na dowolnych nośnikach, na dowolnych urządzeniach, w tym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– w przypadku audialnych Utworów muzycznych lub słowno-muzycznych włączonych w utwory audiowizualne i wyłącznie w ramach utworów audiowizualnych – także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego dostęp w czasie i miejscu przez niego wybranym, publiczne wyświetlanie, publiczne udostępnianie w formie strumieniowej transmisji danych na dowolne urządzenia lub na dowolnych nośnikach, publiczne odtwarzanie, nadawanie, reemisja;
oraz korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych w ramach Utworów w powyższy sposób i w powyższym zakresie.

Kategorie uprawnionych, których prawami niezależny podmiot zarządzający będzie zarządzać

Faded Media Sp. z o.o. zarządza prawami powierzonymi przez:

autorów tekstów,
– autorów kompozycji muzycznych (kompozytorów),
– autorów utworów słowno-muzycznych,
– autorów utworów audiowizualnych (teledysków),
– artystów wykonawców,
– producentów,

Terytorium, na którym będzie wykonywana działalność

Cały świat.

Posiadanie tytułu prawnego do zarządzania prawami, których ma dotyczyć umowa o korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych lub pobór wynagrodzenia za takie korzystanie, Art. 114 2)

Umowy licencyjne od innych podmiotów zarządzających i umowy bezpośrednie od uprawnionych.

Contact us
to find our more